Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Tanácsa

A Tudományos Tanács a Szenátus tanácsadó testülete

A Szenátus határozza meg a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, valamint ellenőrzi végrehajtásukat; fogadja el az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát. Ebben a munkában a Szenátust - az Nftv. 12.§ (3) bekezdés alapján - a Tudományos Tanács, mint tanácsadó testület segíti.

A Tudományos Tanács feladata

A Tudományos Tanács feladata, hogy meghatározza azokat az irányokat, amelyek révén erősödik a BME kutatóegyetemi elismertsége, valamint a tudományos kutatásban és innovációban betöltött szerepe. Az Egyetem rövid- és hosszú távú stratégiáját érintő tudományos kérdésekben végez döntés előkészítő egyeztetéseket és tesz javaslatokat a BME vezetésének. Munkáját a Tudományos és Innovációs Igazgatóság segíti.

A Tudományos Tanács elnöke és tagjai

A Tudományos Tanács elnökének és a tagjainak megválasztásáról a rektor előterjesztése alapján a Szenátus dönt. A Tanácsnak hivatalból tagja a tudományos és innovációs rektorhelyettes és az EHBDT elnöke. A további tagok személyére vonatkozó javaslatot tehetnek a rektor részére a rektorhelyettesek, a Tudományos Bizottság elnöke, az EHBDT elnöke és a karok dékánjai. A Tudományos Tanács elnökének munkáját az általa felkért helyettes és titkár segíti. A Tudományos Tanács elnökhelyettese a Szenátus által megválasztott tagok egyike. A Tudományos Tanács működésével összefüggő adminisztratív feladatokat a Tudományos és Innovációs Igazgatóság látja el. A testület ülésére állandó meghívott tanácskozási joggal az Egyetemi Doktorandusz Képviselet delegáltja. Az elnök és a tagok mandátumának hossza 3 év, mely többször hosszabbítható.

A Tudományos Tanács üléseinek rendje

A Tudományos Tanács szükség szerint, de legalább tanulmányi félévente két alkalommal ülésezik. Az ülések zártak, arról emlékeztető készül. Az ülés határozatait és indoklásukat, valamint a Tudományos Tanács tagjainak esetleges különvéleményeit az elnök a rektornak küldi meg. Vagy csak annyi, hogy: A Tanács üléseinek rendjéről a hatályos BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 5. rész 19/C. fejezet rendelkezik.

(Kivonat a Doktori és Habilitációs Szabályzatból és az IFT-ből.)

A Tudományos Tanács létrehozásáról, elnökének és tagjainak megválasztásáról a BME Szenátusa 2015. november 30-i ülésén hozott határozatot (Sz-III/1/2015-2016 (XI.30.) számú Szenátusi határozat). A testület szervezetéről és működési rendjéről a BME Szervezeti és Működési Rendje, valamint a Doktori és Habilitációs Szabályzat rendelkezik.